Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Teatru Ludowego nr 7 /2016 z dnia 23 maja 2016r. REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW TEATRU LUDOWEGO (dalej zwanego Teatrem) Rezerwacja indywidualna 1. Rezerwacji można dokonać osobiście w kasach Teatru, telefonicznie pod numerem 126802112 / 113, oraz drogą mailową: rezerwacja@ludowy.pl Potwierdzenie rezerwacji (w przypadku zamówienia powyżej 10 miejsc) należy przesyłać faksem (numer faksu 126802 154) do 7 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza. 1. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 14 dni przed spektaklem lub terminie uzgodnionym podczas dokonywania rezerwacji. 2. Wszelkie zmiany bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w Dziale Obsługi Widza, w formie pisemnej ( faks, e-mail ) w terminie do 3 dni przed spektaklem. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane. 3. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, Teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów. 4. Odpłatność za bilety : kasa Teatru (gotówka, karty płatnicze), przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy teatru, z podaniem numeru rezerwacji. Numer konta : Bank PKO BP nr 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197. 5. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom, rencistom (po okazaniu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki). Zasady rezerwacji w ramach ofert promocyjnych są zamieszczane na stronie internetowej Teatru. 6. Kasy teatralne na 30 minut przed spektaklem w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl. 7. Zwroty zakupionych biletów indywidualnych będą akceptowane, w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed spektaklem. 8. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi” będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu. 9. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni robocze od wpływu do Teatru podpisanego oryginału „protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi”. Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety. 10. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np.: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu. 11. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) tylko w celu wykonywania czynności wynikających z Regulaminu Rezerwacji Biletów i związanych z dokonywaniem rozliczeń. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.