Załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 16/2015 Dyrektora Teatru Ludowego dnia 20 grudnia 2015r .

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W TEATRZE LUDOWYM

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na spektakle Teatru Ludowego zapośrednictwem strony internetowej www.ludowy.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
2. Sprzedawcą biletów jest Teatr Ludowy w Krakowie, 31-948 Kraków, os. Teatralne 34,wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem III/6, numer NIP: 675-00-07-305; numer Regon: 000278787 (dalej jako „Teatr”).
3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem aTeatrem.
4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
6. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet.
W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres : rezerwacja@ludowy.pl, i podać w nimpoprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
7. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy dotpay.pl, administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
8. Teatr nie ponos i odpowiedzialnoś ci za jaki ekolwiek s kutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieciInternet.
9. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:

• dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
• program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np.Adobe Reader).
10. Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w repertuarze i obsadzie spektaklu.

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

1. Procedura zakupu biletów polega na:

 • rejes tracja Użytkownika – podanie danych os obowych: imię, nazwis ko,

  zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,

 • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,

 • wybór spektaklu oraz ilości biletów,

 • wybór formy odbioru biletu,

 • dokonanie płatności za bilet,

 • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji

  o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji,
  2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów najeden spektakl.
  3. W celu umożliwienia przez Teatr zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt 2 konieczny jes t kontakt Użytkownika z działem obs ługi widza pod numerem Tel.126802112/113 .
  4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
  5. Formy płatności za bilety:

 • płatność kartą płatniczą/kredytową

 • płatność e-przelewem.
  6. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości odbioru zakupionych biletów:

 • wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne do tego jest posiadanie oprogramowania do plików w formacie PDF oraz drukarka z czarnym tuszem. Biletmusi być wydrukowany na białym papierze. Bilet posiada unikalny kod kreskowy, jestdrukiem poufnym i nie może być powielany. Bileterzy skanują kod przy wejściu na spektakl. Teatr zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na spektakl wwypadku ujawnienia duplikatu biletu,

 • w kasach biletowych czynnych od poniedziałku do soboty w godz. 12.00-18.00 (DużaScena) oraz 12.00-19.00 (Scena Pod Ratuszem), w zależności od miejsca gdzieodbywa się spektakl, w dowolnym terminie, jednak nie później niż pół godziny przedrozpoczęciem przedstawienia. Przy odbiorze biletów zakupionych online należy podać imię i nazwisko i datę spektaklu,

 • bilet w formie kodu wysłanego na telefon komórkowy. Kod biletu zostaniezweryfikowany przy wejściu na spektakl przez biletera. Teatr zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na spektakl w wypadku ujawnienia kopii kodu na innym telefonie komórkowym.

  7. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 3 godziny przed spektaklem. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Teatr poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.ludowy.pl.

  8. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, przed wejściem na spektakl zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.
  9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Teatru.

  III. Zwroty

 • 1. Teatr nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pomocą systemusprzedaży online.
  2. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru przez Teatr.

  3. Informacja o spektaklach odwołanych oraz o zmianie repertuaru jest przekazywana naadres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  4. W przypadkach, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał wpłaty.
  5. Spektakle rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia widzowie nie będą wpuszczani na spektakl aż do przerwy (w razie braku przerwy, spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani). W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymianabiletu.

IV. Reklamacje
1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: rezerwacja@ludowy.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.
2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Teatr w terminie 14 dni od datyich otrzymania.
4. Teatr nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

V. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Panadanych os obowych jes t Teatr Ludowy, os . Teatralne 34, 31 -948 Kraków, kontakt zInspektorem Ochrony Danych - iod@ludowy.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzanebędą w celu realizacji zamówienia. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., odbiorcamiPani/Pana danych os obowych będą podmioty uczes tniczące w realizacji zamówienia Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dos tępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania orazprawo do przenos zenia danych, ma Pani/Pan prawo wnies ienia s kargi do organunadzorczego, podanie danych os obowych jes t dobrowolne, jednakże odmowa podaniadanych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
2. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przezniego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych w celuwszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.
3. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższegoRegulaminu.
2. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.