Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
26.07.2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej 


Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń sceny NURT Teatru Ludowego na potrzeby sceny teatralnej dla dzieci.

1.    Zamawiającym jest Teatr Ludowy (dalej w skrócie: Teatr), os. Teatralne 34, 31-948 Kraków.

2.    Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

3.    Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń dawnej sceny NURT na potrzeby sceny teatralnej dla dzieci wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów formalnych celem dopełnienia właściwej procedury przed organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz późniejszego ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

4.    Celem postępowania jest wyłonienie wizji architektonicznej najwyższej jakości pod względem kompozycyjnym, funkcjonalnym, technologicznym do wykorzystania przy adaptacji pomieszczeń budynku zaplecza administracyjno-gospodarczego na potrzeby sceny teatralnej dla dzieci. Wybrany Oferent zostanie zaproszony do negocjacji w celu :
a) wykonania szczegółowej koncepcji architektonicznej adaptacji istniejącej sceny Nurt na potrzeby sceny teatralnej dla młodego widza,
b) wykonania na podstawie koncepcji pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do :
- uzyskania stosownych pozwoleń celem dopełnienia właściwej procedury przed organem administracji architektoniczno-budowlanej
- przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sprawnej i prawidłowej realizacji robót budowlanych,
- uzyskania sceny teatralnej dla dzieci działającej w sposób funkcjonalny i ekonomiczny, wyposażonej w prawidłowo współpracujące instalacje i urządzenia, oraz zapewniającej harmonijną i ergonomiczną realizację założonej funkcji zarówno młodym widzom, artystom jak i obsłudze technicznej.
c) pełnienia nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

5.     Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania przetargowego o roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (pełnobranżowa dokumentacja PB + PW, STWIOR, przedmiary robót, kosztorys inwestorski).

6.    Oferent zobowiązany będzie do wykonania: 
a) Koncepcji – minimum 2 koncepcje w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy. 
b)Kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 2 miesięcy po pozytywnym uzgodnieniu przez Teatr wybranej koncepcji.

7.    Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

8.    Ofertę należy przekazać do 18 sierpnia 2016r., do godz. 12:00, w formie pisemnej na dziennik podawczy do sekretariatu Teatru - os. Teatralne 34, pok. 32.

9.    Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 8 nie będą brane pod uwagę.

10.    Teatr powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku niniejszego postępowania na wykonanie przedmiotowej usługi jedynie drogą elektroniczną (e-mail).

11.    Teatr zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

12.    Warunki uczestnictwa i sposób sporządzenia oferty zostały uwzględnione w Wymaganiach ofertowych – załącznik nr 1. 

13.    W przypadku wyrażenia przez Państwa zainteresowania przedmiotem postępowania prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej – według załącznika nr 3.

14.    Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie złożonej oferty cenowej biorąc jednocześnie pod uwagę wykazane doświadczenie w zakresie usług projektowych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia.

15.    Teatr przekaże na wniosek zainteresowanego Oferenta wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania projektu architektonicznego, które znajdują się w jego posiadaniu. 

16.    Osobami uprawnionymi do kontaktów w ramach przedmiotowego zamówienia ze strony Teatru są :
p. Jerzy Fedorowicz – zastępca dyrektora (numer tel.: 12 6802103, adres e-mail: fedorowicz@ludowy.pl), który udziela wszelkich informacji merytorycznych, oraz
p. Agnieszka Wierzbicka – specjalista ds. zamówień publicznych (Tel. 126802106, adres e-mail : zamowienia.publiczne@ludowy.pl ).

 

Załączniki do ogłoszenia :
Wymagania ofertowe – załącznik nr 1.
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
Wykaz osób (zespołu projektowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3.
Wykaz wykonanych usług o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.
Projekt umowy – załącznik nr 5.

Popularne

14.05.2019

WYRÓŻNIENIE DLA ANNY PIJANOWSKIEJ NA 54. PRZEGLĄDZIE TEATRÓW MAŁYCH FORM KONTRAPUNKT 2019

Miło nam poinformować iż, Jury, doceniając wysoki poziom zaprezentowanych przedstawień i wyjątkowo trafną ich selekcję, zgodną z mottem festiwalu „Coś jej winien?", zdecydowało się docenić i nagrodzić kreacje aktorskie, indywidualności twórcze i koncepty. Z uwagi na dużą liczbę tych zjawisk postanowiło przyznać: wyróżnienie Annie Pijanowskiej za rolę Lucy w „Hańbie" . Gratulujemy!

Zobacz więcej
15.04.2019

"KOLACJA DLA GŁUPCA" CZYLI ROZRYWKA NA WYSOKIM POZIOMIE

Aktorzy wybrani przez Tadeusza Łomnickiego do obsady „Kolacji dla głupca” w stu procentach spełnili warunki decydujące o sukcesie spektaklu. Paweł Kumięga brawurowo i mądrze zagrał tytułowego głupca, znakomicie wtórował mu Jacek Wojciechowski w roli Bronchant. Świetną kreację nadobowiązkowego inspektora skarbowego stworzył Jan Nosal. Z wdziękiem i świadomością swoich ról zagrali Marta Bizoń, Iwona Sitkowska oraz Maciej Namysło.

Zobacz więcej
02.04.2019

MARKA RADIA KRAKÓW UROCZYŚCIE WRĘCZONA

Wyróżnienie dla Teatru Ludowego za spektakl "Salto w tył" odebrała p. Dyrektor Małgorzata Bogajewska oraz reżyser spektaklu Maćko Prusak. Bardzo dziękujemy za uznanie, a aktorom gratulujemy!

Zobacz więcej