Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
26.07.2016

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej 


Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń sceny NURT Teatru Ludowego na potrzeby sceny teatralnej dla dzieci.

1.    Zamawiającym jest Teatr Ludowy (dalej w skrócie: Teatr), os. Teatralne 34, 31-948 Kraków.

2.    Zamówienie zostanie zrealizowane bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164), zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

3.    Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń dawnej sceny NURT na potrzeby sceny teatralnej dla dzieci wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów formalnych celem dopełnienia właściwej procedury przed organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz późniejszego ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

4.    Celem postępowania jest wyłonienie wizji architektonicznej najwyższej jakości pod względem kompozycyjnym, funkcjonalnym, technologicznym do wykorzystania przy adaptacji pomieszczeń budynku zaplecza administracyjno-gospodarczego na potrzeby sceny teatralnej dla dzieci. Wybrany Oferent zostanie zaproszony do negocjacji w celu :
a) wykonania szczegółowej koncepcji architektonicznej adaptacji istniejącej sceny Nurt na potrzeby sceny teatralnej dla młodego widza,
b) wykonania na podstawie koncepcji pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do :
- uzyskania stosownych pozwoleń celem dopełnienia właściwej procedury przed organem administracji architektoniczno-budowlanej
- przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sprawnej i prawidłowej realizacji robót budowlanych,
- uzyskania sceny teatralnej dla dzieci działającej w sposób funkcjonalny i ekonomiczny, wyposażonej w prawidłowo współpracujące instalacje i urządzenia, oraz zapewniającej harmonijną i ergonomiczną realizację założonej funkcji zarówno młodym widzom, artystom jak i obsłudze technicznej.
c) pełnienia nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

5.     Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania przetargowego o roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (pełnobranżowa dokumentacja PB + PW, STWIOR, przedmiary robót, kosztorys inwestorski).

6.    Oferent zobowiązany będzie do wykonania: 
a) Koncepcji – minimum 2 koncepcje w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy. 
b)Kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 2 miesięcy po pozytywnym uzgodnieniu przez Teatr wybranej koncepcji.

7.    Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

8.    Ofertę należy przekazać do 18 sierpnia 2016r., do godz. 12:00, w formie pisemnej na dziennik podawczy do sekretariatu Teatru - os. Teatralne 34, pok. 32.

9.    Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 8 nie będą brane pod uwagę.

10.    Teatr powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku niniejszego postępowania na wykonanie przedmiotowej usługi jedynie drogą elektroniczną (e-mail).

11.    Teatr zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

12.    Warunki uczestnictwa i sposób sporządzenia oferty zostały uwzględnione w Wymaganiach ofertowych – załącznik nr 1. 

13.    W przypadku wyrażenia przez Państwa zainteresowania przedmiotem postępowania prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej – według załącznika nr 3.

14.    Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie złożonej oferty cenowej biorąc jednocześnie pod uwagę wykazane doświadczenie w zakresie usług projektowych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia.

15.    Teatr przekaże na wniosek zainteresowanego Oferenta wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania projektu architektonicznego, które znajdują się w jego posiadaniu. 

16.    Osobami uprawnionymi do kontaktów w ramach przedmiotowego zamówienia ze strony Teatru są :
p. Jerzy Fedorowicz – zastępca dyrektora (numer tel.: 12 6802103, adres e-mail: fedorowicz@ludowy.pl), który udziela wszelkich informacji merytorycznych, oraz
p. Agnieszka Wierzbicka – specjalista ds. zamówień publicznych (Tel. 126802106, adres e-mail : zamowienia.publiczne@ludowy.pl ).

 

Załączniki do ogłoszenia :
Wymagania ofertowe – załącznik nr 1.
Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
Wykaz osób (zespołu projektowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3.
Wykaz wykonanych usług o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.
Projekt umowy – załącznik nr 5.

Popularne

Obrazek
22.06.2020

DRUGA RECENZJA SOLARIS

Zobacz zdjęcia z premiery i przeczytaj relację na Instagram..

Zobacz więcej
Obrazek
22.06.2020

PIERWSZA RECENZJA SOLARIS

„Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi". – pisze Stanisław Lem w swojej najpopularniejszej powieści – „Solaris".

Zobacz więcej
Obrazek
15.06.2020

KONKURS! WYGRAJ BILETY NA SPEKTAKL!

Do porannej kawy polecamy - KONKURS organizowany przez Muzeum Teatralne / Muzeum Krakowa.

Zobacz więcej