Regulamin rezerwacji grupowej


1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem 12 680 21 12 lub mailowo: rezerwacja@ludowy.pl.

2. Rezerwacja wymaga potwierdzenia pisemnego, złożonego w formie Formularza rezerwacji grupowej, który należy wysłać na adres mailowy rezerwacja@ludowy.pl lub czytelny MMS na numer telefonu 503 198 708 do 7 dni od dokonania rezerwacji lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza.

3. Wszelkie zmiany w rezerwacji bądź anulowanie rezerwacji należy zgłaszać bezzwłocznie w Dziale Obsługi Widza, w formie pisemnej (email ) lub telefonicznie w terminie do 14 dni przed spektaklem . Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane.

4. Zarezerwowane bilety należy bezwzględnie wykupić najpóźniej 14 dni przed spektaklem lub w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widza.

5. Odpłatność za bilety: kasa teatru (gotówka, karty płatnicze) lub przelewem na konto teatru, z podaniem numeru rezerwacji.

Numer konta : Bank PKO BP 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197.

6. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed dokonaniem zakupu biletów. Faktury VAT dla firm lub instytucji za zakupione bilety będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca.

7. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie zmieniona lub anulowana, teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.

8. Kasy teatralne na 30 minut przed spektaklem w pierwszej kolejności będą prowadzić obsługę sprzedaży biletów na dany spektakl.

9. Zwroty zakupionych biletów grupowych będą akceptowane w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed spektaklem, a w przypadku o którym mowa w pkt. 12, w terminie uzgodnionym z Działem Obsługi Widza.

10. Zwrot odpłatności za bilety uregulowanej przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Teatru, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w sprawie kas rejestrujących

(Dz. U. z 2013 r. poz. 363) następować będzie wyłącznie na podstawie podpisanego przez kupującego "protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi" będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.

11. Zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od wpływu do teatru podpisanego oryginału "protokołu przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi". Brak wpływu oryginału protokołu zwalnia Teatr od zwrotu zapłaty za zakupione bilety.

12. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np.: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu.

13. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -<mailto:iod@ludowy.pl> iod@ludowy.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji biletów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rezerwacji biletu.

FORMULARZ REZERWACJI GRUPOWEJ