REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W TEATRZE LUDOWYM

1. Rezerwacji na spektakle Online można dokonać telefonicznie pod numerem 126802112 / 114, oraz drogą mailową: rezerwacja@ludowy.pl.. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie uzgodnionym podczas dokonywania rezerwacji. Rezerwacja jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usługi.

2. Nie ma możliwości zwrotu należności za bilety zakupione na spektakle Online, z zastrzeżeniem punkt 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

3. Jeżeli zapłata za bilety nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, rezerwacja nie zostanie anulowana, a umowa uznana jest za zawartą. Teatr ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.

4. Odpłatność za bilety : przelewem na rachunek bankowy teatru, z podaniem numeru rezerwacji.

Numer konta : Bank PKO BP nr 61 1020 2892 0000 5102 0591 0197.

5.W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną istnieje możliwość dokonania zwrotu zapłaconej ceny za niewykorzystany bilet, jednak zwrot kosztów możliwy będzie jedynie na tzw. Kartę Podarunkową. Osoba, która zakupiła bilet jest zobowiązana do wcześniejszego zgłoszenia niemożności przybycia na spektakl telefonicznie (12 68 02112) lub mailowo (rezerwacja@ludowy.pl) najpóźniej do godz. 12.00 w dniu spektaklu, ze wskazaniem, iżniemożność skorzystania z biletu wynika z przyczyn epidemicznych.

6. W przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych od Teatru (np: stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, niekorzystne warunki atmosferyczne, przepisy epidemiczne, objęcie kwarantanną lub izolacją pracowników Teatru, itp. ) Teatr nie zwraca poniesionych kosztów transportu.

7. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Teatr Ludowy w Krakowie, Osiedle Teatralne 34, 31- 948 Kraków. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest: Michał Maciołek Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Michał Maciołek , adres e-mail: iod@ludowy.pl, tel. 882 651 714.
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy.
Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a także zgodnie z przepisami podatkowymi. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
Uczestnik Konkursu posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.